head 28-06-2016

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2560

ดือนพฤศจิกายน 2560
Nov60

เดือนตุลาคม 2560
1OCT

เปิดตัวผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
choose61

เดือนกันยายน 2560
1 Sep

เดือนสิงหาคม 2560
aug1

เดือนกรกฎาคม 2560
july1

เดือนมิถุนายน 2560
1june

เดือนพฤษภาคม 2560
1may

เดือนเมษายน 2560
1April

เดือนมีนาคม 2560
1March

เดือนกุมภาพันธ์ 2560
feb1

ดือนมกราคม 2560
1jan60

ประจำปี 2559
ดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559 
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมกราคม 2559

ประจำปี 2558
เดือนธันวาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558เดือนตุลาคม 2558
เดือนตุลาคม (ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง)
เดือนกันยายน 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฏาคม2558
เดือนมิถุนายน2558
เดือนพฤษภาคม2558
เดือนเมษายน 2558
เดือนมีนาคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนมกราคม 2558

ประจำปี 2557
เดือนธันวาคม 2557 
เดือนพฤศจิกายน 2557
สารประชาสัมพันธ์ลงคะแนนสรรหากรรมการฯ ประจำปี 2558
เดือนตุลาคม 2557
เดือนกันยายน 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนมิถุนายน 2557
เดือนพฤษภาคม 2557
เดือนเมษายน 2557
เดือน มีนาคม 2557
เดือน กุมภาพันธ์ 2557    
เดือน มกราคม 2557