head2018

บริการด้านเงินฝาก

..การฝากเงิน.. (ไม่เสียภาษี)

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี 

-  สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

-  ผู้ฝากจะฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้ คิดดอกเบี้ยรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3 ดอกเบียร้อยละ 2.90 ต่อปี 

-  เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออมโครงการ 3 โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

-  ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

-  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้

** กรณีสมาชิกมีความประสงค์ฝากเงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี หรือ 2.90 ต่อปี
เกินกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือนต่อคน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการดำเนินการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

- เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือนโดยหักเงิน ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500.-บาท เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน

- สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งเงินฝากโครงการดังกล่าวได้ต่อเมื้อครบ 12 เดือน

- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ

click