head2018

วันและเวลาทำการ

 วันและเวลาการเปิดทำการ

1. เปิดบริการในวันที่ทำการตลอดวัน โดยไม่หยุดพักกลางวันโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการตลอด

2. เปิดบริการวันเสาร์แรก และเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 09.00-16.00น.

   เพื่อรับเอกสารทุกประเภทจ่ายเงินสวัสดิการ และทำสัญญาเงินกู้ล่วงหน้า

3. สหกรณ์ฯ จัดตั้งหน่วยบริการสมาชิก 3 สาขา คือ

   3.1 หน่วยอำเภอพนัสนิคม ณ สพป.ชบ.2 ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

   3.2 หน่วยอำเภอบางละมุง ณ สพป.ชบ.3 ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

   3.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

12-20192 

 

click