head2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

   ข่าว ประจำปีการเงิน 2561
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจฯ (สสอค.)
  เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
  เรื่อง โครงการเงินกู้สานฝันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
   ข่าว ประจำปีการเงิน 2560
 

icon-17 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

icon-17 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

 

icon-17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน

 

icon-17 เรื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา

 

icon-17 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

icon-17 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

 

icon-17 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง ปิดรับโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557-2559
  icon-17 เรื่อง การจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  icon-17 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  icon-17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560
  icon-17 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารีบการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การรับสมาชิกบำนาญเข้าใหม่เป็นสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559
    ข่าว ประจำปีการเงิน 2559
  icon-17 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการดำเนิการ ประจำปี 2560
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับซื้อหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ (ยกเว้นการซื้อหุ้นเพื่อกู้เงิน)
  icon-17 เรื่อง หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
  icon-17 รื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2560
  icon-17 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2559
  icon-17 รื่อง โครงการเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เมืองฉางซา จางเจียเจี้ย (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 (หมดเขตส่งวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
  icon-17 รื่อง โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2559 (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง 3)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี (กอง 2)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
     ชลบุรี จำกัด (กอง 1)

  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์รับปีวอก (ดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี) (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง การคั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 56
   ข่าว ประจำปีการเงิน 2558
  icon-17 รื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทดไท้องค์ราชัน
  icon-17 รื่อง ปิดการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5
  icon-17 รื่อง หน่วยสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
     และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ,
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557 (ต่อเนื่อง)
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2558
  icon-17 รื่อง ขายทอดตลาด รถตู้ (โตโยต้า) จำนวน 1 คัน
  icon-17 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
     กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559

  icon-17 รื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
     และผู้ตรวสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559

  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 3)
  icon-17 รื่อง ยกเลิกเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 2)
  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 2)
  icon-17 รื่อง ยกเลิกเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 1)
  icon-17 รื่อง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด
  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 1)
  icon-17 รื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  icon-17 เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแ่ก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2558 (ณ สำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่)
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 5
  icon-17 ยกเลิกโครงการเงินกู้สวัสดิการ
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 4
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 3
  icon-17 ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการตัดเลือกการทำประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2
  icon-17 โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ล้านบาท ต่อไป 12 เดือน
  icon-17 เปิดโครงการเรียนหลักสูตรรายวิชา วิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก (ปิดโครงการแล้วสำหรับปี 2558)
  icon-17 เชิญชวนบริษัทประกันเสนอประกันชีวิตกับสหกรณ์ เรื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง1) ประจำปี 2557
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง2) ประจำปี 2557
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง3) ประจำปี 2557
  icon-17 โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.
  icon-17 โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนข้าราชการ UNDO (กบข.)
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์
  icon-17 การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 55
  icon-17 ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์