head2018

ตัวอย่าง การทำ ภาพเลื่อนๆๆๆๆๆ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

10-1022 

save

อัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2560
ปันผลร้อยละ 5.47 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12
** อัตราปันผล-เฉลี่ยคืนนี้ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
วิธีคำนวณปันผล-เฉลี่ยคืน

panpon60jpg
panpon602

chang 61

infomation

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี icon new

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  icon new

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  icon new
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561 icon new
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1

IMG_6478
IMG_6413
IMG_6470
S__1146884
IMG_5935
IMG_5962
IMG_5848
IMG_5878
IMG_4403
IMG_4682
IMG_0575
IMG_2014
IMG_1757
IMG_2307
IMG_3449
IMG_8059
IMG_7490
S__28286984
VIP_Foto_94_of_25
552409
IMG_4184
IMG_4221
IMG_3938
IMG_7218
IMG_4257
IMG_6957
01/26 
start stop bwd fwd

_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
food601

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2560

S__6389873
S__6390016
S__1138824
S__6389864
S__1138817
S__1138819
S__1138820
S__1138801
S__3964968
S__3964971
S__1351691
S__1351712
S__1351689
S__4653138
S__2121745
S__3162145
S__4653123
S__2113544
S__2113549
S__2121731
S__2121740
S__2113540
S__5513233
S__5513235
S__5513240
S__6717556
S__6717562
01/27 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0483
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_7224
IMG_3798
IMG_4257
IMG_4453
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/20 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__19668999
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/12 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 phone59

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

   ข่าว ประจำปีการเงิน 2561
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจฯ (สสอค.)
  เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
  เรื่อง โครงการเงินกู้สานฝันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
   ข่าว ประจำปีการเงิน 2560
 

icon-17 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

icon-17 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

 

icon-17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน

 

icon-17 เรื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา

 

icon-17 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

icon-17 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

 

icon-17 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง ปิดรับโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557-2559
  icon-17 เรื่อง การจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  icon-17 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  icon-17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560
  icon-17 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารีบการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

  icon-17 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
  icon-17 เรื่อง การรับสมาชิกบำนาญเข้าใหม่เป็นสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559
    ข่าว ประจำปีการเงิน 2559
  icon-17 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
  icon-17 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการดำเนิการ ประจำปี 2560
  icon-17 เรื่อง ชะลอการรับซื้อหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ (ยกเว้นการซื้อหุ้นเพื่อกู้เงิน)
  icon-17 เรื่อง หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
  icon-17 รื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2560
  icon-17 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2559
  icon-17 รื่อง โครงการเปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เมืองฉางซา จางเจียเจี้ย (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 (หมดเขตส่งวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
  icon-17 รื่อง โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2559 (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง 3)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี (กอง 2)
  icon-17 รื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
     ชลบุรี จำกัด (กอง 1)

  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์รับปีวอก (ดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี) (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 (ปิดโครงการ)
  icon-17 รื่อง การคั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 56
   ข่าว ประจำปีการเงิน 2558
  icon-17 รื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทดไท้องค์ราชัน
  icon-17 รื่อง ปิดการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5
  icon-17 รื่อง หน่วยสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
     และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ,
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2557 (ต่อเนื่อง)
  icon-17 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2558
  icon-17 รื่อง ขายทอดตลาด รถตู้ (โตโยต้า) จำนวน 1 คัน
  icon-17 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
     กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559

  icon-17 รื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
  icon-17 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ
     และผู้ตรวสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559

  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 3)
  icon-17 รื่อง ยกเลิกเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 2)
  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 2)
  icon-17 รื่อง ยกเลิกเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 1)
  icon-17 รื่อง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด
  icon-17 รื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ครั้งที่ 1)
  icon-17 รื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  icon-17 เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแ่ก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2558 (ณ สำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่)
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 5
  icon-17 ยกเลิกโครงการเงินกู้สวัสดิการ
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 4
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 3
  icon-17 ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการตัดเลือกการทำประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2
  icon-17 โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ล้านบาท ต่อไป 12 เดือน
  icon-17 เปิดโครงการเรียนหลักสูตรรายวิชา วิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก (ปิดโครงการแล้วสำหรับปี 2558)
  icon-17 เชิญชวนบริษัทประกันเสนอประกันชีวิตกับสหกรณ์ เรื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง1) ประจำปี 2557
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง2) ประจำปี 2557
  icon-17 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง3) ประจำปี 2557
  icon-17 โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.
  icon-17 โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนข้าราชการ UNDO (กบข.)
  icon-17 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์
  icon-17 การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 55
  icon-17 ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์
   
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (3)

infomation
  bullet search   เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง3)  new
     ชะลอโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการประกันชีวิตและโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการวิทยฐานะ   new
     สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท ประจำปี 2557  new
     ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 
     รายการหักเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2557 
     โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
     โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน (2ล้านบาท เปิดบัญชีครั้งเดียว) 
     รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 
     เรื่องการปรับอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
     หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1ภาพกิจกรรม-1 -1

IMG 4040        m001       m002   m003        m004      m005

ชมภาพความคืบหน้าสำนักงานอาคารแห่งใหม่ 

111111111111111111

 klong3

anigifplanpakan

study

ประกาศ เรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสมาชิกระดับปริญญาโท   icon new

ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทุนบุตรสมาชิก  icon new


saving12m 2msaving-1 112 month

_________________________________________________________________________________

buss money1 2  buss money1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอทำความเข้าใจ วิชาที่เรียนทั้งหมดนี้ สหกรณ์ฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที่ต้องการเรียน
หากสมาชิกต้องการเรียนวิชาไหนขอให้แจ้งกับทางสหกรณ์ก่อน
แล้วสหกรณ์จะจัดตารางการเรียนให้กับสมาชิก วิชาไหนเต็มก่อนจะเปิดเรียนก่อนจ้า
ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์กับทางสหกรณ์ฯ แล้วสหกรณ์จะจัดตารางเรียนให้ค่ะ

**หมายเหตุให้สมาชิกเลือกแค่วิชาที่เรียน สหกรณ์ฯยังไม่ได้ระบุวันเรียนนะคะ

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

....อ่านรายละเอียด... icon new

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

meetingmember1 meetingmember2 meetingmember3 meetingmember4 meetingmember5 meetingmember6 meetingmember7

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

saw1 saw2 saw3 saw4 saw5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก
ที่ต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักไว้ ณ ที่นี้ 

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img10 img11 img12

bar 071

สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

มอบเงินสวัสดิการสเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
ภาพมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1

มีนาคม 2561

1. คุณยินดี บุญยงค์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 001013 เป็นสมาชิก 54 ปี 6 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 7 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% จำนวน 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท 
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% จำนวน 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้ง 1,452,000.-บาท

2. คุณอุทิศ ทองสดายุ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 017467 เป็นสมาชิก 12 ปี 11 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 1 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 130,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.-บาท

กุมภาพันธ์ 2561

1. คุณรำพึง ทองประสาน icon-7 ทะเบียนสมาชิก 008429 เป็นสมาชิก 34 ปี 1 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 240,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.-บาท

2. คุณประทวน ทรัพย์อนุกูล icon-7 ทะเบียนสมาชิก 015026 เป็นสมาชิก 20 ปี 6เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 170,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,200.-บาท

3. คุณประวิท ภู่เพ็ชร icon-7 ทะเบียนสมาชิก 013979 เป็นสมาชิก 22 ปี 11 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 180,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000. จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ  จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,601,200.-บาท

มกราคม 2561

1. คุณจุฑามาศ จันทวิมล icon-7 ทะเบียนสมาชิก 017753 เป็นสมาชิก 12 ปี 2 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 18 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 130,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,388,000.-บาท

2. คุณสมชาย ศิริโรจน์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 007623 เป็นสมาชิก 35 ปี 8 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 23 มกราคม 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 250,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,863,200.-บาท

3. คุณคมคาย บุญญา icon-7 ทะเบียนสมาชิก 002419 เป็นสมาชิก 47 ปี 10 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 21 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท

4. คุณเบี้ยว วงษ์สนอง icon-7 ทะเบียนสมาชิก 008917 เป็นสมาชิก 33 ปี 4 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 19 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 240,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,200.-บาท

5. คุณกาญจนา จิตโรภาส icon-7 ทะเบียนสมาชิก 009497 เป็นสมาชิก 32 ปี 4 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 17 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 230,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,651,200.-บาท

6. คุณมัลลิกา สรรพวรสถิตย์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 016513 เป็นสมาชิก 15 ปี 11 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 12 มกราคม 2561
          - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 150,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,571,200.-บาท

7. คุณชิด ผลาหาญ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 011335 เป็นสมาชิก 28 ปี 6 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 28 ปี 6 เดือน
          - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 210,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯ กองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
          - รัับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,044,000.-บาท

8. คุณเจริญ ชยุติมันต์ดำรง icon-7 ทะเบียนสมาชิก 019315 เป็นสมาชิก 7 ปี 3 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 8 มกราคม 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 110,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 270,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 11,200.-บาท คงเหลือ 258,800.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 954,800.-บาท 

click

 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง