head2018

ตัวอย่าง การทำ ภาพเลื่อนๆๆๆๆๆ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

10-1022 

18-04-2018

อัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2560
ปันผลร้อยละ 5.47 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12
** อัตราปันผล-เฉลี่ยคืนนี้ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
วิธีคำนวณปันผล-เฉลี่ยคืน

panpon60jpg
panpon602

chang 61

infomation

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 icon new

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) icon new

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี icon new

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  icon new

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  icon new
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561 icon new
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1151
IMG_1145
IMG_1150
IMG_1143
IMG_6478
IMG_6413
IMG_6470
S__1146884
IMG_5935
IMG_5962
IMG_5848
IMG_5878
IMG_4403
IMG_4682
IMG_0575
IMG_2014
IMG_1757
IMG_2307
IMG_3449
IMG_8059
IMG_7490
S__28286984
VIP_Foto_94_of_25
552409
IMG_4184
IMG_4221
IMG_3938
IMG_7218
IMG_4257
IMG_6957
01/30 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
food601

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2560

S__6389873
S__6390016
S__1138824
S__6389864
S__1138817
S__1138819
S__1138820
S__1138801
S__3964968
S__3964971
S__1351691
S__1351712
S__1351689
S__4653138
S__2121745
S__3162145
S__4653123
S__2113544
S__2113549
S__2121731
S__2121740
S__2113540
S__5513233
S__5513235
S__5513240
S__6717556
S__6717562
01/27 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_0525
IMG_0514
IMG_0497
IMG_0510
IMG_0493
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0483
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_7224
IMG_3798
IMG_4257
IMG_4453
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/25 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__19668999
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/12 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 phone59

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 icon new

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) icon new

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี icon new

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  icon new

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    icon new
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561 icon new
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (3)

infomation
  bullet search   เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง3)  new
     ชะลอโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการประกันชีวิตและโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการวิทยฐานะ   new
     สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท ประจำปี 2557  new
     ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 
     รายการหักเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2557 
     โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
     โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน (2ล้านบาท เปิดบัญชีครั้งเดียว) 
     รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 
     เรื่องการปรับอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
     หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1ภาพกิจกรรม-1 -1

IMG 4040        m001       m002   m003        m004      m005

ชมภาพความคืบหน้าสำนักงานอาคารแห่งใหม่ 

111111111111111111

 klong3

anigifplanpakan

study

ประกาศ เรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสมาชิกระดับปริญญาโท   icon new

ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทุนบุตรสมาชิก  icon new


saving12m 2msaving-1 112 month

_________________________________________________________________________________

buss money1 2  buss money1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอทำความเข้าใจ วิชาที่เรียนทั้งหมดนี้ สหกรณ์ฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที่ต้องการเรียน
หากสมาชิกต้องการเรียนวิชาไหนขอให้แจ้งกับทางสหกรณ์ก่อน
แล้วสหกรณ์จะจัดตารางการเรียนให้กับสมาชิก วิชาไหนเต็มก่อนจะเปิดเรียนก่อนจ้า
ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์กับทางสหกรณ์ฯ แล้วสหกรณ์จะจัดตารางเรียนให้ค่ะ

**หมายเหตุให้สมาชิกเลือกแค่วิชาที่เรียน สหกรณ์ฯยังไม่ได้ระบุวันเรียนนะคะ

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

....อ่านรายละเอียด... icon new

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

meetingmember1 meetingmember2 meetingmember3 meetingmember4 meetingmember5 meetingmember6 meetingmember7

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

saw1 saw2 saw3 saw4 saw5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก
ที่ต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักไว้ ณ ที่นี้ 

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img10 img11 img12

bar 071

สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

มอบเงินสวัสดิการสเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
ภาพมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1home-1

เมษายน 2561

1. คุณบัญญัติ สุริยเรืองกิจ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 011073 เป็นสมาชิก 29 ปี 3 เดือน
      ถึงแก่กรรม วันที่ 8 เมษายน 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,200.-บาท

2. คุณเพ็ญศรี พงศ์ประสิทธิ์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 019342 เป็นสมาชิก 7 ปี 6 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่     เมษายน 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 110,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,531,200.-บาท

3. คุณรำภา ลิ้มประเสริฐ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 020403 เป็นสมาชิก 6 ปี
     ถึงแก่กรรม วันที่    เมษายน 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 100,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
       หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯ กองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
       หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
        - รับ เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
       หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับ เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
       หัก เงินค่าใช้จ่ายจามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,742,000.-บาท

 มีนาคม 2561

1. คุณอุดม วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ icon-7 ทะะเบียนสมาชิก 003336 เป็นสมาชิก 44 ปี 9 เดือน
      ถึงแก่กรรม วันที่ 19 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,800.-บาท

2. คุณสุชาติ กุนสง icon-7 ทะเบียนสมาชิก 020886 เป็นสมาชิก 5 ปี
     ถึงแก่กรรม วันที่ 11 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 90,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000.-บาท

3. คุณชื่นมณี รื่นรวย icon-7 ทะเบียนสมาชิก 003384 เป็นสมาชิก 44 ปี 6 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 27 มีนาคม 2561
          - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,600.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,711,600.-บาท

4. คุณยินดี บุญยงค์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 001013 เป็นสมาชิก 54 ปี 6 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 7 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% จำนวน 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท 
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% จำนวน 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้ง 1,452,000.-บาท

5. คุณอุทิศ ทองสดายุ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 017467 เป็นสมาชิก 12 ปี 11 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 1 มีนาคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 130,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.-บาท

กุมภาพันธ์ 2561

1. คุณรำพึง ทองประสาน icon-7 ทะเบียนสมาชิก 008429 เป็นสมาชิก 34 ปี 1 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 240,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.-บาท

2. คุณประทวน ทรัพย์อนุกูล icon-7 ทะเบียนสมาชิก 015026 เป็นสมาชิก 20 ปี 6เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 170,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,200.-บาท

3. คุณประวิท ภู่เพ็ชร icon-7 ทะเบียนสมาชิก 013979 เป็นสมาชิก 22 ปี 11 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 180,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000. จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ  จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,601,200.-บาท

มกราคม 2561

1. คุณจุฑามาศ จันทวิมล icon-7 ทะเบียนสมาชิก 017753 เป็นสมาชิก 12 ปี 2 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 18 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 130,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,388,000.-บาท

2. คุณสมชาย ศิริโรจน์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 007623 เป็นสมาชิก 35 ปี 8 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 23 มกราคม 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 250,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,863,200.-บาท

3. คุณคมคาย บุญญา icon-7 ทะเบียนสมาชิก 002419 เป็นสมาชิก 47 ปี 10 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 21 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 290,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท

4. คุณเบี้ยว วงษ์สนอง icon-7 ทะเบียนสมาชิก 008917 เป็นสมาชิก 33 ปี 4 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 19 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 240,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฏกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,200.-บาท

5. คุณกาญจนา จิตโรภาส icon-7 ทะเบียนสมาชิก 009497 เป็นสมาชิก 32 ปี 4 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 17 มกราคม 2561
         - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 230,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
         - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
         หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,651,200.-บาท

6. คุณมัลลิกา สรรพวรสถิตย์ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 016513 เป็นสมาชิก 15 ปี 11 เดือน
     ถึงแก่กรรม วันที่ 12 มกราคม 2561
          - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 150,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,571,200.-บาท

7. คุณชิด ผลาหาญ icon-7 ทะเบียนสมาชิก 011335 เป็นสมาชิก 28 ปี 6 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 28 ปี 6 เดือน
          - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 210,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 260,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 10,800.-บาท คงเหลือ 259,200.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 2 จำนวน 220,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 9,200.-บาท คงเหลือ 220,800.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯ กองที่ 3 จำนวน 190,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 8,000.-บาท คงเหลือ 192,000.-บาท
          - รัับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
          - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมฯ จำนวน 600,000.-บาท
          หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,044,000.-บาท

8. คุณเจริญ ชยุติมันต์ดำรง icon-7 ทะเบียนสมาชิก 019315 เป็นสมาชิก 7 ปี 3 เดือน
    ถึงแก่กรรม วันที่ 8 มกราคม 2561
        - รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 110,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจฯกองที่ 1 จำนวน 270,000.-บาท จัดการศพ 10,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 11,200.-บาท คงเหลือ 258,800.-บาท
        - รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทย จำนวน 600,000.-บาท
        หัก เงินค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง จำนวน 4% 24,000.-บาท คงเหลือ 576,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 954,800.-บาท 

click

 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง