head2018

วิธีใช้งานแอปพลิเคชั่น

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 

app12

app13

3119

ตัวอย่าง การทำ ภาพเลื่อนๆๆๆๆๆ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (3)

infomation
  bullet search   เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง3)  new
     ชะลอโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการประกันชีวิตและโครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการวิทยฐานะ   new
     สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท ประจำปี 2557  new
     ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 
     รายการหักเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2557 
     โครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
     โครงการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน (2ล้านบาท เปิดบัญชีครั้งเดียว) 
     รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 
     เรื่องการปรับอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
     หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1ภาพกิจกรรม-1 -1

IMG 4040        m001       m002   m003        m004      m005

ชมภาพความคืบหน้าสำนักงานอาคารแห่งใหม่ 

111111111111111111

 klong3

anigifplanpakan

study

ประกาศ เรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ฯระดับปริญญาโท 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสมาชิกระดับปริญญาโท   icon new

ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทุนบุตรสมาชิก  icon new


saving12m 2msaving-1 112 month

_________________________________________________________________________________

buss money1 2  buss money1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอทำความเข้าใจ วิชาที่เรียนทั้งหมดนี้ สหกรณ์ฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที่ต้องการเรียน
หากสมาชิกต้องการเรียนวิชาไหนขอให้แจ้งกับทางสหกรณ์ก่อน
แล้วสหกรณ์จะจัดตารางการเรียนให้กับสมาชิก วิชาไหนเต็มก่อนจะเปิดเรียนก่อนจ้า
ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์กับทางสหกรณ์ฯ แล้วสหกรณ์จะจัดตารางเรียนให้ค่ะ

**หมายเหตุให้สมาชิกเลือกแค่วิชาที่เรียน สหกรณ์ฯยังไม่ได้ระบุวันเรียนนะคะ

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

....อ่านรายละเอียด... icon new

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

meetingmember1 meetingmember2 meetingmember3 meetingmember4 meetingmember5 meetingmember6 meetingmember7

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

saw1 saw2 saw3 saw4 saw5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก
ที่ต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักไว้ ณ ที่นี้ 

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img10 img11 img12

bar 071

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

03-20192

10-1022 

PEN1

panpon612

panpon613

phone621

infomation

    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร  icon new

    เรื่อง ยกเลิกการเปิดหน่วยบริการสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  icon new

    เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ย3.00%ต่อปี icon new

    เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ย3.50%ต่อปี icon new

    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new

    เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่59 icon new

    เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 icon new

    เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3  icon new

          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561  icon new

          เรื่อง ใบตอบกลับการส่งเงินสมาคมฯครูไทย/สมาคมฯชุมนุมฯ ในกรณีต้องการ                           เปลี่ยนแปลงการส่งเงิน 

          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 

 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1264
IMG_1206
IMG_1181
IMG_1162
26231604_1888114004566899_2278999434021228578_n
IMG_0296
IMG_0370
IMG_0348
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0402
IMG_1532
IMG_1501
IMG_1550
IMG_1559
img-1180
img-603
img-970
01/18 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________

Food2019

กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก

S__4177996
S__4177997
S__4177999
S__4177989
S__4177990
S__4177991
S__4177974
S__4177982
S__4177986
S__4177987
S__4177969
S__4177971
S__4177973
S__4177947
S__4177955
S__4177944
S__24059928
S__24059918
S__24059919
S__24059924
S__20553735
S__20553736
S__24059923
S__1146885
S__6390016
200421
S__1138824
S__5513235
S__5513240
S__6717555
S__6717560
S__6717562
262023
262022
262034
86457
S__23126021
S__23126028
S__23142409
S__23126031
S__23142408
1317992
1317993
1318043
1269225
1269234
S__24010770
113563
S__24010768
S__24010769
113818
01/51 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_4717
IMG_4638
IMG_4611
IMG_4599
IMG_4595
IMG_4593
IMG_4740
IMG_4739
IMG_4729
IMG_4726
IMG_4720
IMG_4585
IMG_4573
IMG_4575
IMG_4581
IMG_4570
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4565
IMG_4568
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3491
IMG_3492
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0495
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0491
S__6078489
IMG_3486
S__6078488
IMG_3482
IMG_3485
IMG_3526
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3514
IMG_3524
IMG_1828
IMG_1818
IMG_1823
IMG_1816
IMG_1452
IMG_0483
IMG_0163
IMG_0155
S__1818690
IMG_0525
IMG_0514
IMG_0510
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_4257
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/73 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

67632
69824
69223
67631
62646
21958
21958_0
11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/18 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

          เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่งนิติกร

          เรื่อง ยกเลิกการเปิดหน่วยบริการสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

          เรื่อง เปิดรับโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี

          เรื่อง ปิดรับโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี

          เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

          เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 59

          เรื่อง แจ้งงดการทำธุรกรรมเงินกู้สามัญ ATM ที่ตู้ ATM ชั่วคราว เพื่อทำการปิดบัญชี ของสหกรณ์ฯ

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ                              ประจำปี 2562

          เรื่อง กำหนดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3

          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2561

          เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี

          เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ                   ดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ             โดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำโดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง รายการหักค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2561 

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) 

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี 

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง     
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561  
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 

หมวดหมู่รอง