head 28-06-2016

เนื้อหา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

stopjuly

service1

infomation
          เรื่อง การรับสมาชิกบำนาญเข้าใหม่เป็นสมาชิกสมทบ   icon new
          เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ   icon new
          เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ icon new

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 icon new     

       ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก <<<<<<<<<<

          เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่ม icon new
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1

IMG_6478
IMG_6413
IMG_6470
S__1146884
IMG_5935
IMG_5962
IMG_5848
IMG_5878
IMG_4403
IMG_4682
IMG_0575
IMG_2014
IMG_1757
IMG_2307
IMG_3449
IMG_8059
IMG_7490
S__28286984
VIP_Foto_94_of_25
552409
IMG_4184
IMG_4221
IMG_3938
IMG_7218
IMG_4257
IMG_6957
01/26 
start stop bwd fwd

_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
(ประจำปี2560 ปิดรับสมัคร สมาชิกสมัครเต็มแล้วค่ะ)

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2560

89257
89254
18944
89258
18920
18930
84594
84585
84589
84578
84497
84508
84464
01/13 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

S__52748314
IMG_7224
IMG_3798
IMG_4257
IMG_4453
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/13 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

312051
30718
5731
S__19668999
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
1/9 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 

phone59