head2018

vision

ข่าวประชาสัมพันธ์

infomation

          เรื่อง แจ้งงดการทำธุรกรรมเงินกู้สามัญ ATM ที่ตู้ ATM ชั่วคราว เพื่อทำการปิดบัญชี ของสหกรณ์ฯ

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ                              ประจำปี 2562

          เรื่อง กำหนดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3

          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2561

          เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี

          เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ                   ดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ             โดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำโดยวิธีพิเศษ  

          เรื่อง รายการหักค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2561 

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) 

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี 

          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน                         สอ.ครู ชลบุรี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                     ครูไทย (สสอค.)  

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง     
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561  
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560