head2018

vision

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

10-1022 

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
1525845379559

อัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2560
ปันผลร้อยละ 5.47 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12
** อัตราปันผล-เฉลี่ยคืนนี้ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
วิธีคำนวณปันผล-เฉลี่ยคืน

panpon60jpg
panpon602

4.2

infomation

          เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ โดยวิธีพิเศษicon new

          เรื่อง รายการหักเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2561icon new

          เรื่อง สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ                            (สสอค.) icon new

          เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 icon new

          เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ (ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน2561) 

          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี 

          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  icon new
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561 
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1151
IMG_1145
IMG_1150
IMG_1143
IMG_6478
IMG_6413
IMG_6470
S__1146884
IMG_5935
IMG_5962
IMG_5848
IMG_5878
IMG_4403
IMG_4682
IMG_0575
IMG_2014
IMG_1757
IMG_2307
IMG_3449
IMG_8059
IMG_7490
S__28286984
VIP_Foto_94_of_25
552409
IMG_4184
IMG_4221
IMG_3938
IMG_7218
IMG_4257
IMG_6957
01/30 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
food601

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2560

S__6389873
S__6390016
S__1138824
S__6389864
S__1138817
S__1138819
S__1138820
S__1138801
S__3964968
S__3964971
S__1351691
S__1351712
S__1351689
S__4653138
S__2121745
S__3162145
S__4653123
S__2113544
S__2113549
S__2121731
S__2121740
S__2113540
S__5513233
S__5513235
S__5513240
S__6717556
S__6717562
01/27 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_0525
IMG_0514
IMG_0497
IMG_0510
IMG_0493
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0483
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_7224
IMG_3798
IMG_4257
IMG_4453
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/25 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__19668999
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/12 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 phone59